Česky
Dotační programy | Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření:

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Tematické cíle

  • Snižování energetické náročnosti ekonomiky
  • Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže
  • Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství

Podporované oblasti:

  • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
  • Energetické úspory
  • Technická pomoc
Pokud chcete vědět víc kontaktujte nás! Informujeme Vás o aktuálních výzvách, zdarma vypracujeme analýzu dotačních možností a samozřejmě pro Vás zpracujeme podnikatelský záměr.

 


 

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

 

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb