Česky
Dotační programy | Zemědělství

Program rozvoje venkova


Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.


Zaměření

Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 

Tematické cíle


 • Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi
 • Podpora malých a středních podniků
 • Snižování energetické náročnosti ekonomiky
 • Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže
 • Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství
 • Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla
 • Fungující sociální systém a boj proti chudobě
 • Zkvalitnění systému vzdělávání

Podporované oblasti

 • Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařová- ní lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Pokud chcete vědět víc kontaktujte nás! Informujeme Vás o aktuálních výzvách, zdarma vypracujeme analýzu dotačních možností a samozřejmě pro Vás zpracujeme podnikatelský záměr.

   


<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

 

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb